Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Spoločnosť
K.N.Sleep, s.r.o.
Vodárenská 636/3
040 01 Košice
Slovenská Republika

právne sídlo spoločnosti: Vodárenská 636/3, 040 01 Košice Slovenská Republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 42368/V, IČO: 51131391, IČ DPH: SK 2120600075 („K.N.Sleep, s.r.o.“), prevádzkovateľ internetového obchodu www.abriletnature.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

1. Osobné údaje a ich spracovanie

1.1. Kategórie osobných údajov

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

1.2. Účely spracovania osobných údajov:

a) Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, telefonicky alebo e-mailom. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pre splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu.

Ak u nás nakupujete ako neprihlásený užívateľ, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom záujme spoločnosti K.N.Sleep, s.r.o. ako je opísané vyššie.

b) Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

c) Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

d) Marketingové ponuky

Obchodné oznámenie
- Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
- Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile.
- V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu.

Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

e) Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou K.N.Sleep, s.r.o.

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou K.N.Sleep, s.r.o., a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok K.N.Sleep, s.r.o. a na účely internetovej reklamy spoločnosti K.N.Sleep, s.r.o. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

a) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

b) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

c) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností

d) verejným orgánom (napr. polícia)

e) tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi

f) V e-shope používame mimo vybavenia objednávok Vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

meno

priezvisko

e-mailová adresa

Údaje používateľov, ktorí sa prihlásili k odoberaniu noviniek z e-shopu (tzv. Newsletter) sú odosielané a spracovávané treťou stranou mimo EU - spoločnosťou he Rocket Science Group, ktorá prevádzkuje službu Mailchimp a ktorá dodržiava zásady európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov. Dostupné sú na webovej adrese www.mailchimp.com.

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

a) V rámci uzavretia zmluvy o členstve vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie správ – odber noviniek. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie správ – odber noviniek.

b) Súčasťou zákazníckeho konta môže byť aj členstvo v samostatnej skupine, určenej pre kaderníctva / kaderníkov / kaderníčky, v ktorom vám ponúkame celý rad výhod. Viac informácií nájdete v príslušných obchodných podmienkach.

c) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako nečlen.

d) Máte právo ukončiť zmluvu o členstve v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami.

3. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1. Zabezpečenie osobných údajov

a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. K.N.Sleep, s.r.o. nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel.

3.2. Obdobie spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Práva subjektov údajov

a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese gdpr@abriletnature.sk. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré K.N.Sleep, s.r.o. potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky, daňové doklady a pod.) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

5. Webové stránky

5.1. Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.

Využívame nasledujúce systémy:

5.2. Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť na https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Súbory cookies využívame napr. na:

Niektoré súbory cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

5.3. Využitie súborov cookies

Súbory cookies používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookies“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookies“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookies vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotných cookies a nastavenia vášho prehliadača).

Cookies možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

5.4. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Účinný nástroj na správu súborov cookies je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk

5.5. Odkazy

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

6. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na našej adrese alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.

Zodpovedná osoba: gdpr@abriletnature.sk

Kontakt:

K.N.Sleep, s.r.o.
Vodárenská 636/3
040 01 Košice
Slovenská Republika

7. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 01.01.2019.

Košice 01.01.2019


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop