Oficiálne pravidlá súťaže “DO ŠKOLY 2020 s Lady Zikou”

(ďalej len “súťaž”)

Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť K.N.Sleep, s.r.o. so sídlom Vodárenská 636/3, 040 01 Košice, IČO: 511 313 91, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 42368/V

Termín a miesto súťaže:

 1. Súťaž prebieha v termíne od 13.08.2020 00:00:00 do 31.08.2020 do 23:59:59 vrátane (ďalej len ,,termín konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len ,,miesto konania súťaže“).

 

 1. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete internet na stránkach sociálnej siete Instagram s URL:

https://www.instagram.com/ladyzika.jpg

 

Účasť v súťaži:

 1. Účastníkmi súťaže (ďalej len ,,účastník súťaže alebo súťažiaci“) sa stávajú všetky fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a sú plne spôsobilé na právne úkony.
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom súťaže a tiež ich blízke osoby v zmysle ustanovenia §116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený znovu vykonať určenie výhercu.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený znovu vykonať určenie výhercu.

 

 

Pravidlá súťaže:

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v termíne konania súťaže splní nasledujúce podmienky:

1.)  Bude sledovať stránku https://www.instagram.com/abriletnatureslovakia/

2.)  Do komentárov v príspevku súťaže uvedie spôsob, ako sa stará o vlasy.

Určenie výhercov:

 1. V súťaži sa udeľujú 3 výhry (pozri čl. Výhra týchto pravidiel).
 2. Súťaž má celkom 3 výhercov, ktorý sú určený na základe losovania vykonaného usporiadateľom súťaže. Toto losovanie prebehne po uplynutí doby konania súťaže dňa 01.09.2020, pričom sa bude losovať zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zapojili spôsobom popísaným v týchto pravidlách. Losovať sa bude náhodným výberom prostredníctvom technických prostriedkov.
 3. Jeden súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba jeden krát.

Výhra:

Výhrou je:

 

1.)  SET Nature-Plex (t.j šampón na vlasy 250ml., maska na vlasy 200ml. a sérum na vlasy 100ml.)

alebo

2.)  SET Anti Hair-loss Plus (t.j.šampón 250ml. a tonikum 100ml.) z línie, ktorú súťažiaci napísal do komentára v príspevku.

 

Výhercovia si môžu uplatniť výhru do 04.09.2020. Po uplynutí tejto doby výhra prepadá.

Odovzdávanie výhry:

Žrebovanie výhercov súťaže bude prebiehať dňa 01.09.2020. Výherca bude upovedomený o svojej výhre na sociálnej sieti Instagram dňa 02.09.2020. Termín a podmienky odovzdania výhry budú dohodnuté s výhercom. V prípade, že výherca na informáciu o výhre nezareaguje do 48 hodín od oznámenia výhry, vyhradzuje si organizátor súťaže výhru neodovzdať a určiť ďalšieho výhercu náhodným výberom.

Práva organizátora súťaže:

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých

záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ súťaže, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke organizátora s URL adresou:

https://www.abriletnature.sk/info/sutaz-do-skoly-2020-8

Oficiálne pravidlá:

 1. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami tejto súťaže na adrese https://www.abriletnature.sk/info/sutaz-do-skoly-2020-8, kde budú pravidlá uložené po dobu konania súťaže.
 2. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami súťaže a zaväzujú sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Výhry nebudú odovzdané, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s pravidlami a nesplní požiadavky vyplývajúce z oficiálnych pravidiel. Výhra sa nedá vymáhať súdnou cestou.
 3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Organizátor týmto nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátor, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Súhlas účastníka súťaže:

Účastník účasťou v súťaži udeľuje spoločnosti K.N.Sleep, s.r.o. výslovný súhlas, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel:

 

Organizovanie a vyhodnocovanie rôznorodých súťaží organizovaných prevádzkovateľom IS v rámci jeho profilu na sociálnych sieťach.

 

Do týchto súťaží sa môže zapojiť každá fyzická osoba registrovaná na príslušnej sociálnej sieti. Hlavným účelom predmetného IS je vedenie evidencie súťažiacich, vyhodnocovanie týchto súťaži a vzájomná komunikácia s účastníkmi a výhercami, a to v rozsahu:

 

 • Meno, priezvisko a korešpondenčná adresa

 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daný, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 rokov od účasti v súťaži.

 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu gdpr@abriletnature.sk
 2. telefonicky
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR-odvolanie súhlasu“ na obálke.
 4. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 5. Výmena výhry alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru , ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov možné.
 6. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

Záverečné ustanovenia:

 1. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 2. Výmena výhry alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru , ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov možné.
 3. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop